imageimage2

ТРАНС – ЦИМЕНТ Е ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.003-0449-C01 по проект „Създаване на нови устойчиви работни места в ТРАНС – ЦИМЕНТ Е ЕООД”. Договорът е по процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015” и е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Целта на проекта е разкриване на нови устойчиви работни места за безработни и неактивни лица.

Обща стойност: 194 858.20лв., от които 165 629.47лв. европейско и 29 228.73лв. национално съфинансиране.

Проектът стартира на 18.08.2016г. и е с продължителност 20 месеца.

4.5/5 - (8 votes)