Публично съобщение за набиране на ценови предложения

  ТРАНС-ЦИМЕНТ Е ЕООД оповестява публично съобщение за набиране на ценови предложения за определяне на изпълнител с предмет: Доставка на оборудване както следва: Заваръчен апарат СО2 – 1 бр. Работно бюро с чекмеджета – 2 бр. Инструментална количка – 1 бр. Пневмо-хидравлична преса 50т. – 2 бр. Канален подемник 13.5т. – 1 бр. Преса за…

Details

Съобщение за набиране на ценови оферти

  ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ: № BG05M9OP001-1.003-0449-C01 – „Създаване на нови устойчиви работни места в ТРАНС – ЦИМЕНТ Е ЕООД”   БЕНЕФИЦИЕНТ: ТРАНС – ЦИМЕНТ Е ЕООД адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ No190 e-mail: k.karageorgiev@transcement.eu Лице за контакт: Лилия Колелиева Тел: 0884 745418     На основание чл. 2, ал. 7 от ПМС…

Details

Проект за създаване на нови устойчиви работни места в Транс Цимент Е ЕООД

ТРАНС – ЦИМЕНТ Е ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.003-0449-C01 по проект „Създаване на нови устойчиви работни места в ТРАНС – ЦИМЕНТ Е ЕООД”. Договорът е по процедура BG05M9OP001-1.003 „НОВО РАБОТНО МЯСТО 2015” и е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Целта…

Details