header

 

ДОГОВОР ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ:

BG05M9OP001-1.003-0449-C01 Създаване на нови устойчиви работни места в ТРАНС – ЦИМЕНТ Е ЕООД

 

БЕНЕФИЦИЕНТ:

ТРАНС – ЦИМЕНТ Е ЕООД

адрес: гр. София, бул. „Черни връх“ No190

e-mail: k.karageorgiev@transcement.eu

Лице за контакт: Лилия Колелиева

Тел: 0884 745418

 

 

На основание чл. 2, ал. 7 от ПМС № 160/01.07.2016г., ТРАНС – ЦИМЕНТ Е ЕООД оповестява публично съобщение за набиране на ценови предложения

 

 

Предмет: Доставка на материали за информиране и публичност както следва:

 1. Информационна табела – 4 бр.
 2. Стикери – 18 бр.

 

 

Описание на доставката:

Доставка на материали за информиране и публичност със следните минимални изисквания:

 

 1. Информационна табела (4 бр.) с размери 50х70 см., пълноцветен печат, на които да бъдат визуализирани:
  • наименованието на проекта и главната му цел;
  • емблемата на ЕС и упоменаването „Европейски съюз“;
  • наименованието на съфинансиращия фонд;
  • общото лого за програмен период 2014-2020 г., със съответното наименование на финансиращата програма;
  • общата стойност на проекта, както и размера на европейското и националното съфинансиране, представени в български лева;
  • начална и крайна дата на изпълнение на проекта.

 

 1. Стикери – 18 бр., от които 9 бр. с размери 5х9 см и 9 бр. формата А5, пълноцветен печат, самозалепващо се фолио, на които да  бъдат визуализирани:
 • номерът на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ;
 • емблемата на ЕС;
 • упоменаването „Европейски съюз“;
 • наименованието на съфинансиращия фонд;
 • общото лого за програмен период 2014-2020г.

 

 

Всички изработени и доставени материали за информиране и публичност трябва да отговарят на изискванията съгласно Единния наръчник на бенефициента за прилагане правилата за информация и комуникация 2014-2020г. и действащото законодателство.

 

Място на изпълнение на доставката: гр. Варна

 

Срок на изпълнение на поръчката: до 20 календарни дни

 

Прогнозна стойност: 1 160,00 лв. без ДДС.

 

Начин на кандидатстване: Кандидатите за изпълнение на доставката трябва да предоставят ценови предложения на имейл: k.karageorgiev@transcement.eu

 

Краен срок за подаване на ценови предложения: до 10.11.2016г., 23:59.

 

Можете да изтеглите от тук  %d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be-%d1%81%d1%8a%d0%be%d0%b1%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5_%d0%bf%d1%83%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be%d1%81%d1%82

4.5/5 - (16 votes)